Domov Kontakt
Spletne strani OMV
Spletne strani OMV
Spletne strani OMV
Skupina OMV www.omv.com Avstrija www.omv.at Bolgarija www.omv.bg Češka www.omv.cz Nemčija www.omv.de Madžarska www.omv.hu Norveška www.omv.no Nova Zelandija www.omv.nz Romunija www.omv.ro Srbija www.omv.co.rs Rusija www.omv.ru Slovaška www.omv.sk Tunizija www.omv.tn Turčiji www.omv.com.tr United Arab Emirates www.omv.ae
Spletne strani OMV Gas
OMV Gas www.omv-gas.com Avstrija www.omv-gas.at Nemčija www.omv-gas.de Madžarska www.omv-gas.hu Nizozemska www.omv-gas.nl
Spletne strani Borealis
Skupina Borealis www.borealisgroup.com
Zapri

Pogosta vprašanja: Podnebno nevtralna vožnja

 

Na podnebni konferenci Združenih narodov v Parizu leta 2015 se je vseh 195 držav udeleženk soglasno zavezalo boju proti podnebnim spremembam. Varovanje podnebja, za katerega so se odločile, je več kot zgolj naloga politikov in družbe. Je globalni izziv in zahteva ukrepanje prav vsakega od nas. Ključno vlogo v boju proti podnebnim spremembam igrajo gospodarstvo kot celota in gospodarska podjetja. Izpuste, ki jih povzroča vsakodnevno poslovanje, je treba čim bolj zmanjšati, kjer to ni mogoče, pa poskrbeti za izravnavo.

Vsak posameznik na planetu povzroča izpuste CO2 in ima tako imenovani ogljični odtis. Ta odraža skupne izpuste ogljika, ki jih povzročajo posameznikovo bivanje, prehrana, poraba in mobilnost ter raba fosilnih goriv.

Izpuste CO2  povzročajo tudi podjetja s svojimi proizvodnimi procesi, porabo električne energije in toplote, poslovnimi potovanji in porabo papirja. Vse to ima znatne toplogredne učinke. Ogljični odtis izdelka je vsota vseh izpustov CO2, ki jih povzročijo surovine, proizvodnja, uporaba in odstranjevanje izdelka po izteku življenjske dobe. Kar zadeva goriva OMV, je najpomembnejši dejavnik zgorevanje bencina in dizelskega goriva, saj pri tem nastane največ izpustov.

Tako kot metan in dušikovi oksidi je tudi CO2 toplogredni plin. Vpija sončno sevanje, odbito od zemeljskega površja, in ga znova usmeri nazaj na Zemljo. Čim več toplogrednih plinov se nabira v atmosferi, tem bolj narašča temperatura. Zato je zmanjševanje izpustov CO2 učinkovit ukrep proti podnebnim spremembam, po drugi strani pa predvsem za gospodarstvo pomeni enega od glavnih izzivov.

Podjetja, procese in izdelke, ki svoje izračunane izpuste CO2 kompenzirajo s podporo mednarodno priznanim projektom ogljične izravnave, imenujemo podnebno nevtralne. Izravnava izpustov CO2 je poleg preprečevanja in zmanjševanja izpustov ogljika pomemben korak v smeri celovitega varovanja podnebja. To metodo so prvič sprejeli na kjotski konferenci leta 1997, od takrat pa jo ves čas razvijajo in izpopolnjujejo.

Na splošno lahko rečemo, da se potovanjem ne moremo povsem izogniti. Z vsakim kilometrom, ki ga prevozite s svojim vozilom, povzročate izpuste CO2. Ta plin se nabira v ozračju in prispeva h globalnemu segrevanju. Da bi vašemu podjetju omogočili okolju prijaznejše prevoze, vam ponujamo ogljično izravnavo za vaša goriva. 

S pridružitvijo akciji Podnebno nevtralna vožnja se zavežete k varovanju podnebja in krepite verodostojnost svoje strategije trajnosti. ID-številka, povezana z naročilom, zagotavlja transparentno komunikacijo. Podrobnejše informacije o označevanju podnebno nevtralnih izdelkov najdete v Vodniku o označevanju našega partnerja ClimatePartner.

Dejavnosti, pri katerih se izpustom toplogrednih plinov ni mogoče izogniti, je mogoče za potrebe varovanja okolja izravnati. Ogljična izravnava je poleg preprečevanja in zmanjševanja izpustov CO2 pomemben korak v smeri celovitega varovanja podnebja. Toplogredni plini, kakršen je CO2, se enakomerno porazdelijo v ozračju, torej je koncentracija toplogrednih plinov približno enaka po vsem planetu. To pa pomeni, da je za globalno koncentracijo toplogrednih plinov vseeno, kje na svetu izpusti nastajajo oziroma kje jih prihranimo. Izpuste, ki se jim ni mogoče izogniti lokalno, je tako mogoče izravnati s projektom ogljične izravnave nekje drugje na svetu.

Projekti ogljične izravnave dokazljivo prihranijo izpuste toplogrednih plinov in pomembno prispevajo v boju proti podnebnim spremembam. Poleg tega spodbujajo trajnostni razvoj v državi, kjer tak projekt poteka, npr. z olajšanjem dostopa do čiste pitne vode, krepitvijo lokalne infrastrukture, ustvarjanjem delovnih mest in ohranjanjem obstoječe biotske raznovrstnosti.

Svetovno priznani standard za merjenje teh pozitivnih učinkov so Cilji trajnostnega razvoja Združenih narodov. Teh 17 ciljev vključuje tudi boj proti revščini in lakoti, spodbujanje izobraževanja in globalno dostopnost čiste energije. Vsak projekt ogljične izravnave v našem portfelju prispeva k uresničevanju več teh ciljev. Za vidnost učinkov ClimatePartner prispevke posameznih projektov k posameznim ciljem trajnostnega razvoja določi za vsak projekt posebej. Tako izveste, h katerim drugim ciljem poleg varovanja okolja še prispevajo vaši projekti. Pri nekaterih projektih so ti dodatni prispevki tako veliki, da gre dejansko za razvojne projekte z dodatnim prispevkom k varovanju podnebja in ne obratno.

Poleg prihrankov izpustov morajo vsi projekti ogljične izravnave ustrezati še naslednjim temeljnim merilom: dodatnosti, izključitvi dvojnega štetja, trajnosti prihrankov in neodvisnemu preverjanju.

Za dokazovanje izpolnjevanja meril se projekti revidirajo in certificirajo po strogih standardih, kot sta Zlati standard in Preverjeni ogljični standard (VCS). S tem je zagotovljeno redno preverjanje prispevkov projekta k varovanju podnebja. Ena od najpomembnejših zahtev je, da morajo biti projekti v resnici dodatni ukrepi za varovanje podnebja in da morajo biti njihovi prispevki k zmanjševanju izpustov CO2 jasno merljivi. Da se projekti lahko štejejo za projekte ogljične izravnave, morajo ustrezati naslednjim merilom:

 • Dodatnost ​
  Zagotovljeno mora biti, da je mogoče določen projekt izvajati samo zato, ker prejema dodatno finančno podporo prek trgovanja z izpusti. To pomeni, da je za izvajanje projekta nujno financiranje s prihodki iz trgovanja z izpusti, kar mora biti preverljivo. Projekti, ki so dobičkonosni že sami po sebi in bi jih bilo mogoče izvesti tudi brez omenjenih prihodkov iz trgovanja z izpusti, tega merila ne izpolnjujejo in jih ni mogoče obravnavati kot projekte ogljične izravnave.
   
 •  Izključitev dvojnega štetja
  Zagotovljeno mora biti, da zadevni prihranki CO2 niso bili uveljavljeni že kje drugje. Če na primer električno energijo, pridobljeno v določeni sončni elektrarni, že prodajajo na trgu kot zeleno električno energijo, ta sončna elektrarna ne more šteti za projekt ogljične izravnave, saj so njeni pozitivni učinki na podnebje že uveljavljeni prek proizvedene električne energije. Nadalje mora biti v procesu kompenzacije ogljika zagotovljeno, da so prihranjeni izpusti CO2 za ogljično izravnavo uporabljeni samo enkrat in da so zadevni certifikati vzeti iz obtoka.
   
 • Trajnost
  Prihranki izpustov morajo biti trajni. To merilo je še posebej pomembno pri projektih pogozdovanja in varovanja gozdov, kjer mora biti zagotovljeno, da bodo gozdne površine ostale nespremenjene določeno obdobje. Gozdnih površin, ki jih že po nekaj letih s požigom spremenijo v pašnike, ni mogoče priznati kot projekte ogljične izravnave.
   
 • Redni nadzor s strani neodvisnih zunanjih organizacij
  Projekte kompenzacije ogljika morajo neodvisne zunanje organizacije redno revidirati v skladu z vsemi zgoraj naštetimi merili. S temi revizijami nadzorujejo skladnost z ustreznimi standardi in za nazaj potrjujejo dejanski obseg ogljične izravnave. V ta namen se redno objavljajo poročila o poteku projekta.

Ali potrebujete še kakšne posebne ali splošne informacije? ClimatePartner ponuja podroben opis delovanja projektov kompenzacije ogljika in koristi, ki jih prinašajo.

Varovanje podnebja ni le regionalna naloga, temveč gre za vprašanje globalne bilance. Izpuščeni CO2 ne ostane na mestu izpusta, temveč se razširi po vsem svetu. Evropska osemindvajseterica je z deležem 8,8 odstotka sicer res na tretjem mestu največjih onesnaževalcev ozračja s toplogrednimi plini, vendar so zaradi globalnega segrevanja še huje in še prej ogrožene številne neevropske države. V spodbudo varovanju podnebja na globalni ravni bi morali nove okolju prijazne tehnologije uporabljati tako v sodobnih industrializiranih državah kot tudi v državah v razvoju.

Poleg jasno merljivih pozitivnih učinkov na podnebje z ogljično izravnavo projekti zmanjšanja izpustov ogljika prispevajo tudi k trajnostnemu razvoju posameznih regij, npr. prek ustvarjanja novih delovnih mest, razvoja lokalne infrastrukture, ohranjanja biotske raznovrstnosti itn. Globalno sprejeti standard za merjenje pozitivnih učinkov te vrste je sklop 17 ciljev trajnostnega razvoja ZN. Ti cilji so usmerjeni v spodbujanje izobraževanja ter v boj proti revščini in lakoti ipd.

Obvezni pogoj pri uvrščanju posameznega projekta med projekte ogljične izravnave je izpolnjevanje zgoraj naštetih štirih meril za projekte ogljične izravnave (dodatnost, izključitev dvojnega štetja, trajnost prihrankov in neodvisno preverjanje).

Pri projektih v EU zlasti merili dodatnosti in izključitve dvojnega štetja predstavljata precej hudo oviro.

Številni projekti v EU namreč ne zadoščajo merilu dodatnosti, saj so v teku že različni programi subvencioniranja za spodbujanje in razvoj obnovljivih virov energije ali za spodbujanje učinkovite rabe energije, ki poskušajo take projekte narediti ekonomsko privlačnejše.

Merilu izključitve dvojnega štetja je mogoče zadostiti le, če je mogoče zagotoviti, da prihranki ogljika, ki jih projekt dosega, niso uveljavljeni že kje drugje. Prihranki, doseženi na ozemlju EU, imajo praviloma neposredne pozitivne učinke na nacionalno bilanco toplogrednih plinov, kar pomeni, da ti prihranki pomagajo državi doseči njene podnebne cilje in podnebne cilje EU. Zato teh prihrankov ni mogoče upoštevati kot dodatnih prihrankov v smislu kompenzacije ogljika v okviru prostovoljnega varovanja podnebja.

Pri OMV in podjetju ClimatePartner smo oblikovali portfelj s petimi mednarodno priznanimi in certificiranimi projekti ogljične izravnave. Ti projekti, ki se revidirajo in certificirajo po mednarodnih standardih, dokazano prispevajo k prihrankom izpustov CO2. Postopke ogljične izravnave pri podjetju ClimatePartner še dodatno certificira avstrijska inšpekcijska agencija TÜV Austria, kar vam jamči še dodatno gotovost. Portfelj OMV obsega naslednje projekte:

 • Ohranjanje gozdov, Madre de Dios, Peru
 • Biomasa, Svilosa, Bolgarija
 • Vetrna energija, Saint Nikola, Bolgarija
 • Ohranjanje gozdov, Portel, Brazilija
 • Vetrna energija, Radžastan, Indija
   

OMV se je povezal s podjetjem ClimatePartner (www.climatepartner.com/en), enim od vodilnih ponudnikov rešitev za varovanje podnebja, ki ga odlikujejo ugled in bogate izkušnje. Podjetje ClimatePartner je bilo ustanovljeno leta 2006 v Münchnu. Danes ima 50 zaposlenih v Münchnu, Berlinu, na Dunaju, v Zürichu in Erevanu, sodeluje pa s 1500 podjetji v 30 državah.

Pri naši odločitvi za tega partnerja so bile odločilne dolgoletne izkušnje podjetja ClimatePartner, zajamčena transparentnost vseh njihovih procesov in projektov, pa tudi kakovost njihovih svetovalnih in podpornih storitev.

Če kupite gorivo s svojo poslovno kartico za gorivo OMV Climate Neutral Card, se ustrezni izpusti CO2 izračunajo ob upoštevanju naslednjih emisijskih faktorjev:*

 • Dizel 2,696 kg CO2/liter
 • Bencin 2,318 kg CO2/liter

Izračunane izpuste CO2 zaradi vaše porabe goriva lahko kompenzirate v okviru portfelja projektov kompenzacije ogljika. Iz tega izhajata naslednji ceni za podnebno nevtralnost na vsak liter goriva:

 • Dizelsko gorivo 0,50 evrocenta/liter
 • Bencin 0,44 evrocenta/liter

* OMV zagotavlja visoko raven verodostojnosti z uporabo vrednosti, ki jih je za izračune izpustov CO2 določil IPCC leta 2006. IPCC je medvladni organ Združenih narodov, v okviru katerega 195 držav članic objektivno in strokovno ocenjuje dognanja na področju podnebnih sprememb.

S svojim prispevkom ponujamo podnebno nevtralna goriva v okviru boja proti podnebnim spremembam. Ta projekt nam ne prinaša nikakršnih dobičkov razen pridobitve certifikata ponudnika podnebno nevtralnih goriv.

Iskalnik bencinskih servisov

Iskalnik motornih olj